SPIES HECKER lakas 8650/5 HS

281,26 €
* kainos nurodytos su PVM
Pasirinkite prekės savybes
-+

Pristatymo terminas iš tiekėjo 2-3 d.

Spies Hecker HS 8650 lakas, atitinkantis LOJ reikalavimus, pasižymi dideliu blizgesiu. Taip pat greitai džiūsta. Tik profesionaliam naudojimui. H226 Labai degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus i kvepavimo takus, gali sukelti mirti. H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H335 gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. H361d įtariam, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. P210 laikyti atokiau nuo šilumos šaltiniu /žiežirbų/atviros liepsnos/karštu paviršiu. Nerūkyti. P261 Stengtis neikvepti dulkiu˛/ garu˛/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P308+P313 Esant salyciui arba jeigu numanomas salytis: kreiptis i gydytoja. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ja išberia: kreiptis i gydytoja. P403+P235 Laikyti gerai vedinamoje vietoje. Laikyti vesioje vietoje. Papildomi pavojai: Sudetyje yra epoksidiniu komponentu (EUH205), gali sukelti alergine reakcija.

Show more

Techniniai duomenys

LOJ maziau nei 420g/lTaip
Sluoksnių skaičius1.5
Maišymo santykis su kietikliu3:1
Skiedimo santykis-
Džiūvimo laikas prie 20 laipsnių2-5 h
Džiūvimo laikas prie 60 laipsnių30 min
Produkto kietumas-skalėje nuo 1 iki 5-
Produkto išsiliejimas, pasitempimas - skalėje nuo 1 iki 5-